INMEDIATO: 7102 808 0999XXXXXX#
OCUPADO: 7103 808 0999XXXXXX#
NO CONTESTA: 7105 808 0999XXXXXX#
DESACTIVAR: 7100